Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Intrade sp. z o.o. szanuje i ceni prywatność użytkowników swoich stron internetowych, dlatego przetwarza posiadane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokładając najwyższej staranności, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej określana jako Polityka) zawiera informacje o tym kim jesteśmy, jakie informacje o użytkownikach gromadzimy, gdy korzystają z naszych stron internetowych i powiązanych usług oraz w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. W Polityce wyjaśniamy też, jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Kim jesteśmy

Intrade sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie, adres: Łukowo 10, 64-600 Oborniki, zarejestrowana pod numerem KRS 0000281723 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (w dalszej treści określana będzie jako Intrade), e-mail: biuro@intrade.net.pl, telefon: +48 61 840 79 06.

Intrade jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników

Dane osobowe użytkowników gromadzimy w następujących sytuacjach:

 1. Gdy użytkownik sam przekazuje nam swoje dane osobowe, np. wypełniając formularz kontaktowy.
 2. Gdy użytkownik korzysta z naszych stron internetowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy

 1. Dane osobowe uzyskane od użytkownika:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 1. Dane gromadzone automatycznie:

Korzystanie z naszych stron internetowych powoduje, że gromadzimy dane osobowe uzyskane z urządzenia użytkownika, z którego następuje dostęp do naszych stron internetowych. Te dane mogą być gromadzone z wykorzystaniem plików cookies. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies znajduje się w rozdziale Pliki cookies.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe użytkowników

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane użytkownika są nam potrzebne aby skontaktować się z nim w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub podjęcia innych czynności, o które użytkownik poprosi w związku ze sprawą, która jest przedmiotem zgłoszenia. Podanie danych  osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli odpowiedzieć na zgłoszenie.

Przetwarzamy również dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Intrade, którym jest:

 • kontaktowanie się z użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności jeśli użytkownik wyraził na to zgodę – poprzez e-mail;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Z danych osobowych użytkowników korzystamy również w celu obsługi i optymalizacji strony internetowej, aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i powiązanych usług oraz aby ulepszać naszą stronę internetową.

Bez zgody użytkownika dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane w innych celach niż wyżej wskazane, chyba że taki obowiązek zostanie nałożony na Intrade przepisami prawa. Jeśli dane osobowe miałyby być wykorzystane w innym celu, użytkownik zostanie o tym uprzednio poinformowany.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników upoważnia nas:

 • zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, albo
 • konieczność wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub konieczność podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek użytkownika, albo
 • konieczność spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy na Intrade, albo
 • konieczność ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej, albo
 • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Intrade lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kontrola dostępu do budynku.

Jak chronimy dane osobowe?

Wiedząc, że dane osobowe należy chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz realizując obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne, w Intrade w sposób szczególny dbamy, aby dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

Dokładamy szczególnej staranności, aby dane osobowe użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem, dla którego dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa.

To jak długo będziemy przechowywać poszczególne rodzaje danych osobowych zależy od konkretnych przepisów, które niekiedy nakładają obowiązek przechowywania danych przez określony czas. Także wewnętrzne dokumenty Intrade mogą regulować kwestię okresu przechowywania określonych danych osobowych.

Jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, użytkownik uprawniony jest do żądania, aby jego dane zostały usunięte z naszej bazy danych.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Niekiedy dane osobowe użytkowników będą przekazywane dostawcom, którzy świadczą dla nas usługi np. dostawcom usług informatycznych. Zawsze dbamy o to, aby przekazanie danych użytkowników innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych danych. Dlatego każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy do stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania danych osobowych niż my stosujemy, zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa użytkowników:

Każdemu użytkownikowi przysługują poniższe prawa:

 • prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych użytkownika w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów; więcej o prawie do sprzeciwu można przeczytać w rozdziale Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do dostępu do danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych użytkownika, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła otrzymaliśmy dane, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób są przetwarzane, a także jakim podmiotom są udostępniane,
 • prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych oparte jest na tej zgodzie. Wycofanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody będzie uznane za nielegalne. Podobnie, przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który wycofał zgodę będzie legalne, jeśli mimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać dane osobowe użytkownika na innej podstawie niż zgoda albo gdy będziemy zobowiązani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie swojego oświadczenia na następujący adres e-mail: biuro@intrade.net.pl., ewentualnie na piśmie na nasz adres podany na wstępie.

Na każdy wniosek związany z realizacją ww. praw odpowiemy najpóźniej w terminie 1 miesiąca, nawet jeśli w takim czasie nie będzie możliwe zrealizowanie żądania wniosku. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o podjętych działaniach.

Każdy użytkownik może wysłać nam zapytanie, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

Użytkownik, którego dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług) ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania jego danych, a to z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika.

Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, który wniósł sprzeciw lub jeśli będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik może wnieść sprzeciw, np. wysyłając nam informację na adres biuro@intrade.net.pl., ewentualnie na piśmie na nasz adres podany na wstępie.

Prawo do złożenia skargi

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Informacja o plikach „cookies”

Na swoich stronach internetowych korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę lub urządzenie smart użytkownika.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika korzystającego ze strony internetowej Intrade oraz uzyskującym do nich dostęp jest Intrade.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 • analizy sposobu użytkowania strony Intrade i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (poprzez Google Analitycs).

W ramach strony internetowej Intrade stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Intrade.

Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies, wykorzystywane w statystykach.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej Intrade nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej Intrade zawarte mogą być odnośniki do innych stron internetowych (www). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Intrade.